Wettelijke kennisgeving

Gereglementeerd volgens wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie.

Datum van de laatste update: 27/04/2022.

Deze website is eigendom van IMMOBILIER EXCEPTION MORBIHAN met een maatschappelijk kapitaal van [bedrag]€, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van [stad van TC] onder het nummer [ , waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in [adresse] vertegenwoordigd door haar , [naam en voornaam zaakvoerder].

De directeur van de publicatie is [naam en voornaam].
E-mailadres [in te vullen] of telefoon [in te vullen].

De website wordt gehost door het bedrijf OVH – 2 Rue Kellerman – 59100 ROUBAIX – FRANKRIJK.

 

DOELSTELLING EN KWALITEIT VAN DE INHOUD

Deze website is bedoeld om u informatie te verstrekken over het bedrijf Immobilier Exception Morbihan.
Met deze website wil Immobilier Exception Morbihan u een volledige reeks hoogwaardige diensten en inhoud aanbieden, met gebruikmaking van alle technologische middelen (media) die tot haar beschikking staan. Immobilier Exception Morbihan geeft geen garanties betreffende de nauwkeurigheid, waarheidsgetrouwheid en geldigheid van de inhoud van haar webpagina’s. Het bedrijf is volledig vrijgesteld van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van de website.
Immobilier Exception Morbihan is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit de onjuiste werking of onderbrekingen van haar website.

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Deze volledige website is onderhevig aan de Franse wetgeving inzake auteursrecht en intellectueel eigendom in overeenstemming met de bepalingen van artikel L.122-4 van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke reproductie van deze website is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van het bedrijf Immobilier Exception Morbihan.

 

HYPERTEXTLINKS

De aanwezigheid van hyperlinks naar andere websites vormt geen garantie voor de kwaliteit van de inhoud en de goede werking van die websites. Immobilier Exception Morbihan kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites. De gebruiker dient de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht te nemen bij gebruik van deze informatie.

 

FOTO- EN VIDEOCREDITS

Sommige foto’s zijn afkomstig uit de catalogus van royaltyvrije foto’s en video’s van het Office de Tourisme Golfe du Morbihan – Vannes Tourisme. © A.Lamoureux – Golfe du Morbihan Vannes tourisme.

 

PRIVACYBELEID

 

PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden verzameld in overeenstemming met de bepalingen van VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).

De gebruiker wordt hierbij geïnformeerd dat er persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website, namelijk via de als verplicht aangegeven velden van de formulieren en in het kader van de hierin beschreven service. Immobilier Exception Morbihan verzamelt onder andere de volgende persoonsgegevens van de gebruiker:

 • zijn voor- en achternaam
 • zijn telefoonnummer
 • zijn e-mailadres
 • IP-adres, browser en type gebruikte terminal

UITOEFENING VAN RECHTEN

In overeenstemming met de AVG kunnen de gebruikers de volgende rechten uitoefenen:

 • hun recht op toegang om kennis te nemen van de persoonsgegevens over hen;
 • vragen om de update van informatie over hen;
 • verzoeken om verwijdering van hun persoonsgegevens;
 • verzoeken om de beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens;
 • hun recht op overdraagbaarheid van hun persoonsgegevens;
 • het intrekken van hun toestemming wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming;
 • het bepalen van de richtlijnen voor wat er na hun overlijden met de verzamelde gegevens moet gebeuren.

Om deze rechten uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar [email de contact]. De wettelijke termijn om te reageren is 1 maand. Afhankelijk van de complexiteit of het aantal verzoeken kan deze termijn met twee maanden worden verlengd.

Als u van mening bent dat uw gegevens niet worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, kunt u een klacht indienen bij de CNIL (+33 (1) 53 73 22 22 – https://www.cnil.fr/fr/plaintes)

GEBRUIK VAN COOKIES

Een cookie is een klein computerbestand, een tracer, dat bijvoorbeeld wordt opgeslagen en gelezen bij het raadplegen van een website, het lezen van een e-mail, het installeren of gebruiken van software of een mobiele applicatie, ongeacht het type terminal dat wordt gebruikt.

U kunt cookies in uw browser blokkeren. Houd er wel rekening mee dat bepaalde delen van de website dan mogelijk niet goed werken.

Deze website is zo geconfigureerd dat er voor het grootste deel geen cookies worden gebruikt. Er kunnen cookies worden gebruikt bij het gebruik van de beheerinterface van deze website (verbinding met klantenruimte).